Joy Call

開発:Lilith Ellie
価格:無料
容量:31 MB
3.0点
アプリをダウンロード

説明

Joy Callジョイコールはシンプルで安価なコールアプリです。

ジョイコールで何ができますか Joy Call?

通話料金の低い高品質の音声通話は、友人や家族とのつながりを保ちやすくします。シンプルなUI、広告はありません!あなたはまた、アプリをインストールした人だけに接続することができます。 Joy Callを専用の電話アプリとして使用して、あなたの家族に電話をかける。

ファビュラスって何?
– 高品質の音声でクリアな音声通話
– 低い通話料金の音声通話
– 着信履歴と発信履歴を保存する
– 連絡先情報を保存する
– コールを逃さないようにプッシュ通知
– ミュート、スピーカー、ノイズキャンセル機能
– データ消費量の削減
– いつでもアプリであなたのクレジットの金額を知る
– 登録は必要ありません

*通話料金に加えて、オペレーターのデータ料金が適用される場合があります。無制限のデータプランまたはWiFi接続が推奨されます。

購読情報:
*すべての機能とコンテンツのロックを解除するため、プレミアムメンバーシップでは、1つの自動再生可能なサブスクリプションオプション(1週間に0.99ドル)が提供されます。

試用終了と契約更新:
*この価格は米国のお客様向けです。他の国の料金は異なる場合があり、居住国によって実際の料金は現地通貨に換算される場合があります。
*定期購読は、現在の期間が終了する前に少なくとも24時間、自動更新がオフにされない限り、自動的に更新されます。
*アカウントは、現在の期間が終了する前に24時間以内に更新され、更新の費用を特定します。
*お支払いは、購入確認時にiTunesアカウントに請求されます。
*定期購入は、
https://support.apple.com/jp/HT202039にアクセスし、購入後に上記のリンクを使用して自動更新を無効にすることができます。
*無料試用期間の未使用部分は、ユーザーが該当する場合はその書籍の購読を購入すると失効します。

プライバシーポリシーと利用規約
– 利用規約:https://sites.google.com/site/joycallnow/terms-of-service
– プライバシーポリシー:https://sites.google.com/site/joycallnow/privacy-policy
Joikōru wa shinpurude ankana kōruapuridesu. Joikōru de nani ga dekimasu ka? Tsūwa ryōkin no hikui kōhinshitsu no onsei tsūwa wa, yūjin ya kazoku to no tsunagari o tamochi yasuku shimasu. Shinpuruna UI, kōkoku wa arimasen! Anata wa mata, apuri o insutōru shita hito dake ni setsuzoku suru koto ga dekimasu. Joy Call o sen’yō no denwa apuri to shite shiyō shite, anata no kazoku ni denwawokakeru. Fabyurasu ttenani? – Kōhinshitsu no onsei de kuriana onsei tsūwa – hikui tsūwa ryōkin no onsei tsūwa – chakushin rireki to hasshin rireki o hozon suru – renrakusen jōhō o hozon suru – kōru o nogasanai yō ni pusshu tsūchi – myūto, supīkā, noizu kyanseru kinō – dēta shōhi-ryō no sakugen – itsu demo apuri de anata no kurejitto no kingaku o shiru – tōroku wa hitsuyō arimasen* tsūwa ryōkin ni kuwaete, operētā no dēta ryōkin ga tekiyō sa reru baai ga arimasu. Museigen no dētapuran matawa waifai setsuzoku ga suishō sa remasu. Kōdoku jōhō: * Subete no kinō to kontentsu no rokku o kaijo suru tame, puremiamumenbāshippude wa, 1tsu no jidō saisei kanōna sabusukuripushon’opushon (1-shūkan ni 0. 99-Doru) ga teikyō sa remasu. Shiyō shūryō to keiyaku kōshin: * Kono kakaku wa Beikoku no okyakusama-mukedesu. Hoka no kuni no ryōkin wa kotonaru baai ga ari, kyojū-koku ni yotte jissai no ryōkin wa genchi tsūka ni kansan sa reru baai ga arimasu. * Teiki kōdoku wa, genzai no kikan ga shūryō suru mae ni sukunakutomo 24-jikan, jidō kōshin gaofu ni sa renai kagiri, jidōtekini kōshin sa remasu. * Akaunto wa, genzai no kikan ga shūryō suru mae ni 24-jikan inai ni kōshin sa re, kōshin no hiyō o tokutei shimasu. * O shiharai wa, kōnyū kakunin-ji ni aichūnzu akaunto ni seikyū sa remasu. * Teiki kōnyū wa, https: / / Support. Apple. Komu/ jp/ HT 202039 ni akusesu shi, kōnyū-go ni jōki no rinku o shiyō shite jidō kōshin o mukō ni suru koto ga dekimasu. * Muryō shiyō kikan no mi shiyō bubun wa, yūzā ga gaitō suru baai wa sono shoseki no kōdoku o kōnyū suru to shikkō shimasu. Puraibashīporishī to riyō kiyaku – riyō kiyaku: Https: / / Sites. Google. Komu/ site/ joycallnow/ terms – of – service – puraibashīporishī: Https: / / Sites. Google. Komu/ site/ joycallnow/ puraibashi – porishī
点击图标下载 App

スタッフレビュー

お知らせ
現在スタッフがレビュー中です!
近日更新予定!
アプリをダウンロード

コメントを残す

最初のコメントを頂けますか?

avatar